Disclaimer

Disclaimer en algemene voorwaarden

Alle auteursrechten, intellectuele en andere eigendommen die van toepassing zijn c.q. gebruikt of afgebeeldworden op de website van www.pielkenroodvastgoed.nl behoren te allen tijde aan Linette Pielkenrood, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld, dan wel in het geval het intellectuele eigendomsrechten van derden betreft. De intellectuele eigendomsrechten worden op geen enkele wijze in licentie gegeven of overgedragen aan derden. Elke vorm van reproductie (zulks in de ruimste zin van het woord), ieder gebruik van een kopie, of het verveelvoudigen of verspreiden van (een gedeelte van) de inhoud van de website van Linette Pielkenrood is strikt verboden, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming van Linette Pielkenrood is verkregen. Onder (een gedeelte van) de inhoud van de website van Linette Pielkenrood wordt (onder meer, doch niet uitsluitend) verstaan alle (video- of foto-) afbeeldingen, logo’s, of ander materiaal zichtbaar op de website van Linette Pielkenrood. Gebruik van (een gedeelte van) de gegevens van de website van Linette Pielkenrood op een andere website is eveneens verboden. Het is niet toegestaan om (een gedeelte van) de inhoud van de website van Linette Pielkenrood aan te passen en of te wijzigen. Linette Pielkenrood verricht bijzonder veel inspanningen om de op de website gegeven informatie zo actueel mogelijk te houden. Het is desondanks mogelijk dat informatie op de website niet (meer) in overeenstemming met de werkelijkheid is. Linette Pielkenrood aanvaardt voor dergelijke onjuistheden of onvolledigheden geen enkele aansprakelijkheid en kan niet gehouden worden de eventueel als gevolg daarvan geleden schade te vergoeden. Linette Pielkenrood staat niet in voor de veiligheid van haar website. Linette Pielkenrood sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de website van Linette Pielkenrood uit, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of een grove fout van Linette Pielkenrood. Daarbij dient onder meer (doch niet uitsluitend) gedacht te worden aan schade als gevolg van virussen, computerfraude, schade aan hard- of software. Gebruik van de website geschiedt dan ook geheel voor eigen rekening en risico. Linette Pielkenrood sluit ten slotte iedere aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan c.q. is veroorzaakt als gevolg van fouten en/of grove opzet van ondergeschikten en niet-ondergeschikten. Linette Pielkenrood is niet aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor (de inhoud van de) websites van derden waartoe de bezoeker toegang krijgt via eventuele “hyperlinks” die aanwezig zijn op de website van Linette Pielkenrood. De deelnemer c.q. bezoeker van de internetsite van Linette Pielkenrood is zich er van bewust dat aan het gebruik van internet bepaalde risico’s verbonden zijn.

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder nummer 50394134.

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes,
overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Pielkenrood Public
Relations te Westzaan (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:
35031358) en kunnen worden aangeduid als de Algemene Voorwaarden, welke kunnen
worden aangevuld c.q. gewijzigd met specifieke voorwaarden voortvloeiend uit bijbehorende
overeenkomst tussen opdrachtgever en Linette Pielkenrood, verder te noemen
opdrachtnemer.
Eventuele eigen inkoop- of verkoopvoorwaarden van opdrachtgever worden uitgesloten,
tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

1. Opdrachtgever en opdrachtnemer
Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die -al dan niet uit naam van een door haar
vertegenwoordigde organisatie- aan opdrachtnemer een mondelinge of schriftelijke opdracht
geeft tot het leveren van diensten en/of goederen.

Onder opdrachtnemer wordt verstaan degene die -door opdrachtnemer daartoe gerechtigd-
namens opdrachtnemer een opdracht tot het leveren van diensten en/of goederen in ontvangst
neemt.
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door opdrachtgever
geschiedt uitsluitend in onderling overleg. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd derden in
te schakelen in verband met de uitvoering van de opdracht.
Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, die voortvloeien uit deze
Algemene Voorwaarden en onderhavige overeenkomst.

2. Offertes en overeenkomsten
Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend overeengekomen en zijn geldig tot één
maand na dagtekening van de betreffende offerte/aanbieding.
Wanneer een overschrijding van de wederzijds goedgekeurde offerte kan worden voorzien,
zijn zowel opdrachtgever als opdrachtnemer verplicht daarover tijdig in contact te treden met
wederpartij.m De overeenkomst bevat voor opdrachtnemer steeds inspanningsverplichtingen, geen
resultaatsverplichtingen.
3. Honorarium, kosten, tarieven
De honorering van opdrachtnemer berust in beginsel op uurtarieven. Het geldende uurtarief is
opgenomen in de overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen zal op maandelijkse basis
worden gefactureerd. Alle bedragen zijn exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting
(BTW). Opdrachtnemer is verplicht een nauwkeurige verantwoording van aan een opdracht
gewerkte uren en aan gemaakte kosten bij te houden. Dit overzicht wordt in beginsel altijd
aan opdrachtgever ter inzage beschikbaar gesteld.
Het uurtarief is exclusief noodzakelijke reis-, verblijf- en bureaukosten (zoals portikosten),
alsmede kosten van derden, welke apart in rekening zullen worden gebracht.
In beginsel zal de opdrachtgever kosten van derden welke worden gemaakt in het kader van
de verstrekte opdracht, rechtstreeks aan de desbetreffende derde voldoen. Verloopt de betaling
aan derden via opdrachtnemer, dan is deze gerechtigd een voorschot op deze kosten te vragen.
Opdrachtnemer is bevoegd bij het aanvaarden van de opdracht betaling vooraf, althans
zekerheid van betaling te bedingen.Indien deze opdracht langer duurt dan twaalf maanden, is opdrachtnemer bevoegd vanaf 1 januari daaropvolgend het uurtarief te verhogen met het prijsindexcijfer (CPI) zoals dat wordt
berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek, plus maximaal 5%. De
tariefwijzigingen zullen voor zover mogelijk vooraf kenbaar worden gemaakt aan de
opdrachtgever.
4. ‘Fixed price’ overeenkomst
In geval een ‘fixed price’ overeenkomst is gesloten, wordt op basis van de door opdrachtgever
verstrekte gegevens een schatting gemaakt van het aantal te werken uren en de verwachte
einddatum en wordt een totale aanneemsom overeengekomen.
De aanneemsom is exclusief noodzakelijke reis-, verblijf- en bureaukosten (zoals
portikosten), alsmede kosten van derden, welke apart in rekening zullen worden gebracht.
In beginsel zal de opdrachtgever kosten van derden welke worden gemaakt in het kader van
de verstrekte opdracht, rechtstreeks aan de desbetreffende derde voldoen. Verloopt de betaling
aan derden via opdrachtnemer, dan is deze gerechtigd een voorschot op deze kosten te vragen.
Tenzij anders overeengekomen geschiedt de facturering van de aanneemsom als volgt:
50% bij aanvang van de opdracht;
50% bij definitief akkoord (en einde opdracht).
Indien na de levering van het tweede concept een definitief akkoord uitblijft om redenen die
niet aan de opdrachtnemer te wijten zijn en er reeds drie maanden zijn verstreken na de
geplande einddatum, zal opdrachtnemer gerechtigd zijn de laatste termijn in rekening te
brengen. Meerwerk wordt afzonderlijk tegen het overeengekomen dan wel gebruikelijke uurtarief in
rekening gebracht. Onder meerwerk wordt begrepen alle werkzaamheden die buiten de
overeengekomen opdracht vallen alsmede, in geval van schrijfwerkzaamheden, alle gemaakte
concepten na het derde concept.
5. Wijziging van een opdracht
De opdrachtgever c.q. opdrachtnemer kan na het verstrekken c.q. aanvaarden van de opdracht
wijzigingen aanbrengen in de uitvoering van de opdracht, mits deze tijdig aan de wederpartij
ter kennis worden gebracht. De extra in verband met de wijziging te maken uren en kosten
zullen volledig aan opdrachtgever in rekening worden gebracht tegen het overeengekomen
dan wel gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer, ongeacht of er sprake is van een ‘fixed
price’ overeenkomst. Mondeling doorgegeven wijzigingen worden pas doorgevoerd indien deze schriftelijk of per
e-mail door opdrachtnemer zijn bevestigd.Indien wijzigingen worden aangebracht in de opdracht zal voor zover noodzakelijk een nieuwe contract- of levertijd worden overeengekomen. Artikel 12 is onverminderd van
toepassing.
6. Eigendommen
De eigendom van de eindproducten en concepten, alsmede het gebruiksrecht hiervan gaan
eerst over op de opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, alsmede
eventuele renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van geleverde goederen of diensten,
waaronder begrepen die van voorafgaande leveringen, volledig heeft voldaan.
Opdrachtnemer heeft tot het moment van bedoelde eigendomsovergang te allen tijde toegang
tot hetgeen zijn eigendom is, waar dit zich ook bevindt.
7.Vrijwaring
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer in en buiten rechte voor alle mogelijke schade
en aanspraken van derden die volgen uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie van
door de opdrachtgever verstrekte en door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht
beschermde zaken of rechten.
8. Geheimhoudingsplicht
|Behoudens toestemming van de opdrachtgever, rust op opdrachtnemer een
geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden
van de opdrachtgever en overige bij de uitvoering van zijn werkzaamheden ter kennis
komende vertrouwelijke informatie.
9. Betalingsvoorwaarden
Betaling van facturen dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en, indien niet
anders is overeengekomen, binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij niet voldoen aan genoemde betalingstermijn zal aan opdrachtgever over het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht overeenkomstig de wettelijke rente bij
handelsovereenkomsten. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, met
betrekking tot de invordering van door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde
bedragen gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever; de buitengerechtelijke kosten
bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 150,–.
Opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om vóór de
aflevering van de overeengekomen goederen of diensten voldoende zekerheid voor de
betaling te verlangen en de verdere afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid
niet kan worden gegeven.
10. Retentierecht/-verhaal
Totdat opdrachtgever alle kosten ter zake de opdracht heeft voldaan, heeft opdrachtnemer het
recht goederen die hij van de opdrachtgever onder zich heeft, onder zich te houden,
onverschillig of de goederen van de opdrachtgever betrekking hebben op de opdracht. Het
recht tot retentie heeft opdrachtnemer ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement
of surseance van betaling wordt verklaard, bij overlijden van opdrachtgever dan wel in geval
de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld.
11. Verzuim van de opdrachtgever
Wordt de vervulling van de opdracht vertraagd of onderbroken door omstandigheden die de
opdrachtnemer niet kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht de extra
kosten te vergoeden die voor de opdrachtnemer uit deze vertraging of onderbreking
voortvloeien, waaronder begrepen gemaakte en nog te maken kosten, die voortvloeien uit
verplichtingen die de opdrachtnemer met oog op de tijdige vervulling van de opdracht reeds is
aangegaan. Indien de uitvoering van de opdracht of de levering van de goederen/diensten onmogelijk is
door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde, is de opdrachtnemer
bevoegd de opdracht te ontbinden. Voorts is de opdrachtnemer bevoegd het volledige
overeengekomen bedrag van de opdracht (waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van
de voor de opdracht bestemde materialen) in rekening te brengen,dan wel (in geval van een
opdracht op uurbasis) het volledige geschatte aantal uren, één en ander onverminderd het
recht van opdrachtnemer verdere kosten, vergoeding van schade en interesten te vorderen.
Opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in verzuim te zijn:
in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt
bij faillissement of surseance van betaling van hemzelf dan wel van zijn onderneming;
bij liquidatie van de onderneming. Opdrachtnemer heeft in de gevallen, genoemd in voorgaande alinea, het recht zonder
sommatie en/of rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder
tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
12. Leveringstermijn
In verband met de invloed van externe factoren zijn de overeengekomen leveringstermijnen
onder alle omstandigheden steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te
merken, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
13. Annuleringen
De opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst voortijdig opzeggen onder schriftelijke
opgave van redenen aan de wederpartij. Voor zover de redenen van opzegging niet zijn gelegen in wanprestatie van de
opdrachtnemer, is de opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer alle door opdrachtnemer
reeds gemaakte kosten te vergoeden en indien opdrachtnemer zulks wenst, de voor de
uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en halffabricaten voor zijn rekening te
nemen tegen de door opdrachtnemer in de calculatie opgenomen prijzen. Voorts is de
opdrachtgever de opdrachtnemer een vergoeding wegens omzetderving verschuldigd, als
volgt te berekenen:voor zover er sprake is van een ‘fixed price’ overeenkomst  :
a)bij gehele of gedeeltelijke annulering door opdrachtgever, meer dan één maand
voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht, 50% van het overeengekomen honorarium;
b)bij gehele of gedeeltelijke annulering door opdrachtgever, minder dan één maand, maar
meer dan veertien dagen voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht, 75% van het
overeengekomen honorarium;
c)bij gehele of gedeeltelijke annulering door opdrachtgever, tijdens de uitvoering van de
opdracht, alsmede tot en met veertien dagen voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht,
100% van het overeengekomen honorarium.
bij honorering op basis van aantal gewerkte uren:drie maanden compensatie, waarbij de tot dan toe gemiddelde maandelijkse gewerkte uren als uitgangspunt wordt gehanteerd of -indien er nog geen maand is gefactureerd- het geschatte aantal uren per maand, met dien verstande dat er nimmer meer uren kunnen worden
gedeclareerd dan het bij de offerte geschatte totale aantal uren.
Opdrachtnemer mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruikmaken
als ten gevolge van feiten en omstandigheden, die zich aan zijn invloed onttrekken of hem
niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.
Opdrachtnemer behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe
verrichte werkzaamheden.
14. Afname
Tenzij anders is overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht direct na het gereedkomen
van de uitgevoerde opdracht deze in ontvangst te nemen.
15. Aansprakelijkheid en klachten
Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en
vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting
heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde
communicatie-effect niet kan worden gegarandeerd. Opdrachtgever krijgt geleverd werk
vooraf altijd schriftelijk in conceptvorm ter goedkeuring voorgelegd en geeft aan
opdrachtnemer daarop akkoord dan wel verzoekt om verbetering van het geleverde concept.
Indien de opdrachtgever het geleverde werk niet accepteert, dient de opdrachtnemer altijd in
staat te worden gesteld om alsnog deugdelijk werk te leveren.
Behoudens grove schuld of opzet van de opdrachtnemer, is opdrachtnemer niet
aansprakelijkheid voor schade die ontstaat ten gevolge van het gebruik van zijn diensten en
(eind)producten, noch voor schade die ontstaat ten gevolge van wanprestaties c.q. een
onrechtmatige daad van een niet-ondergeschikte.
De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade wordt beperkt tot het bedrag van het
honorarium dat opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft
ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een
verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag
over de laatste zes maanden.
Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade (waaronder winst- of
inkomensderving) en tot vergoeding van immateriële schade.
Eventuele aanspraken van opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een half jaar na
het ontdekken van de schade schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan opdrachtgever
zijn rechten heeft verwerkt. Reclames anders dan schadeclaims, dienen schriftelijk te geschieden en wel binnen veertien
dagen na voltooiing van de opdracht, respectievelijk levering van de goederen of diensten.
Hier bedoelde reclames zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet
in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt, respectievelijk op andere wijze daarover
beschikt.
16. Overmacht, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden
Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken waarop opdrachtnemer
geen invloed heeft, ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
Indien opdrachtnemer ten gevolge van overmacht niet in staat is de opdracht geheel of
gedeeltelijk uit te voeren, zal opdrachtnemer naar vermogen voor passende vervanging
zorgdragen. In geval van overlijden zal de opdracht -naar keuze van opdrachtgever- ofwel
worden afgehandeld door de partner van opdrachtnemer, zijnde Linette Pielkenrood,
ofwel worden ontbonden.Onverminderd het in de vorige alinea gestelde is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor
de directe of indirecte gevolgen van het niet, niet geheel of slechts gedeeltelijk uitvoeren van
de opdracht ten gevolge van overmacht. Overmacht kan opdrachtnemer, indien opdrachtnemer niet in staat blijkt een passende uitvoerder beschikbaar te stellen, ontslaan van de verplichting tot nakoming van de
overeengekomen leveringstermijn of van de leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit
dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en/of interesse kan doen gelden.
In geval van enige vorm van overmacht en andere hierboven beschreven voorvallen, zal
opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan opdrachtgever. Opdrachtgever heeft
na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te
annuleren, echter onder de verplichting van opdrachtnemer af te nemen en hem te vergoeden
het uitgevoerde gedeelte van de opdracht, c.q. het geleverde gedeelte van de goederen of
diensten.
17. Toepasselijk recht
Op deze Algemene Voorwaarden en onderhavige overeenkomsten is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. Als bevoegd rechter wijzen partijen de rechter aan welke bevoegd is in
de vestigingsplaats van opdrachtnemer.
Westzaan, december 2010